Szczegółowe wytyczne obowiązujące w ZSP w Słodkowie od 1 września 2021 r. w związku ze stanem epidemicznym

SZANOWNI PAŃSTWO!

 Od 1 września 2021 r. rozpoczyna się rok szkolny w trybie stacjonarnym m.in. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Przedstawiamy Państwu szczegółowe wytyczne jakie będą obowiązywać ZSP w Słodkowie dotyczące bezpiecznego funkcjonowania w tym czasie w związku ze stanem epidemicznym spowodowanym przez wirus SARS-CoV-2 tj. COVID-19.

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów, pracowników szkoły i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przed zachorowaniemi przenoszeniem COVID-19.

Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo naszych uczniów, pracowników niepedagogicznych i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy w  naszej szkole.

OGÓLNE ZASADY DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK:

+ Szczepienie− rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja − przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans − minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. Higiena − częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka − w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie − przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SŁODKOWIE

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).

3. Uczniowiemogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4. Przy wejściu do budynku szkołybędą  zamieszczone informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

 c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.

 6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

7. Uczniowie zobligowani są do stosowania maseczek w przestrzeni wspólnej szkoły.

 8. Ogranicza się do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.

9.Szkoła posiada termometry bezdotykowe, dezynfekowane za każdym razem  po użyciu w danej grupie.

10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności),  odizolowuje ucznia do odrębnego pomieszczenia, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamiając  rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

11. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywać będzie w wyznaczonej i stałej sali.

12. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzić będą różni nauczyciele, zachowana będzie odległość między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m.

13. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

14. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, będzie usunięty.

15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

 16. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe będą regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innymi środkami dezynfekującymi. W sali gimnastycznej podłoga będzie  myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę.

 17. Sale lekcyjne i pomieszczenia przedszkolne w części wspólnej (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.

18. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

19. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

21. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

22. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Zaleca się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk. Świetlice będą wietrzone (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.

 23. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej).

24. Zajęcia pozalekcyjne  odbywać się  będą, w miarę możliwości , po zakończonych  zajęciach obowiązkowych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1. Przy wejściu głównym do szkoły,zostanie umieszczony numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.

 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą do szkoły, dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, zakrywają usta i nos maseczką oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.

3. Uczniowie w pierwszej kolejności regularnie myją ręce wodą z mydłempo przyjściu do szkoły.Szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

4. W szkole będą monitorowane:

a) codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników,                                                   b) codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję,  bezwzględnie będzieprzestrzeganainstrukcja obsługi znajdująca się na opakowaniu środka do dezynfekcji.Ściśle przestrzeganybędzie również czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostaną wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

7. Na bieżąco będzie się dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.

8. W szkole zostaną zapewnione  miejsca/pojemniki do wyrzucania zużytych rękawic  i maseczek .

9. Sale lekcyjne będą wietrzone nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.

GASTRONOMIA – STOŁÓWKI SZKOLNE

1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo  wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Szczególną uwagę zwracać się  będzie na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy gastronomii będą stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

2. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

3. Korzystanie z posiłków będzie odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków odbywać się będzie w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami  wynosić będzie co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków obowiązywać będzie czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

 4. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

5. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

6. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.

7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe naczynia i sztućce.

8. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.

 9. Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce należy zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego nalewania napojów. Dania i produkty muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.

11. Szczególną uwagę zwracać się będzie na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW

 1. Wszyscy pracownicy zostaną poinstruowani o zasadach wynikających z wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.

 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.

 3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, będą zastosowane rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

4. Zostanie wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielone miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.

 5. Pracownicy szkoły zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (pracownik powiadamia pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia pracownik zobligowany jest do zadzwonienia pod nr 999 lub 112.

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje go do domu i informuje  o konieczności pozostania w domu oraz kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia pracownik dzwoni pod numer 999 lub 112.

7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

9. W szkolezostanie ustalone miejsce, w którym przebywać będzie osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzone zostanie dodatkowe sprzątanie zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zostanie zdezynfekowana powierzchnia dotykowa (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły zastosowanezostaną zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Close Menu
Skip to content