PROCEDURA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/20   I ODBIORU ŚWIADECTW    

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W SŁODKOWIE

 1. Tradycyjne uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020 nie odbędą się.   
 2. Odbiór świadectw i innych dokumentów następować będzie indywidualnie w sposób ustalony przez Dyrektora szkoły z zachowaniem poniższych zasad bezpieczeństwa.  
 3. Odbiór świadectw będzie miał miejsce na korytarzu szkolnym, a  w sprzyjających warunkach pogodowych na placu przed głównym wejściem do szkoły. Jedynie klasy VIII odbiorą swoje świadectwa w sali gimnastycznej.
 4. Odbiór świadectw następować będzie wgharmonogramu – załącznik nr 1.
 5. Odbioru świadectwa może dokonać uczeń albo absolwent lub rodzic niepełnoletniego ucznia albo rodzic niepełnoletniego absolwenta.
 6. Odbioru świadectwa nie mogą dokonać osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji, manifestujące objawy ze strony układu oddechowego.
 7. Odbiór świadectw następować może wyłącznie przez osoby zdrowe, bez wyraźnych oznak infekcji.
 8. Odbierający świadectwo ma obowiązek posiadać własny długopis.
 9. Poświadczenia odbioru świadectwa należy dokonać w formie podpisu przez ucznia albo absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta.
 10. Osoba wydająca świadectwo zachowuje od ucznia/absolwenta/rodzica bezpieczną odległość co najmniej 2 metry.
 11. Osobie wydającej świadectwa zapewniono preparat do dezynfekcji rąk, a w razie potrzeby środki ochrony osobistej – rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbicę.
 12. Przy stanowisku odbioru świadectw może przebywać tylko jedna osoba.
 13. Osoby oczekujące na odbiór świadectwa powinny czekać przed wejściem do budynku                   w odstępach 2 metry od siebie. 
 14. Zapewniono osobom chcącym odebrać świadectwo możliwość skorzystania ze środków do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku. 
 15. Należy dopilnować, aby osoby chcące odebrać świadectwo zdezynfekowały dłonie przy wejściu do budynku, ewentualnie założyły rękawice ochronne oraz aby założyli ochronę zakrywającą usta i nos już w samym budynku (na otwartej przestrzeni przy zachowaniu dystansu 2 metry od innych osób nie ma już takiej konieczności).
 16. Zapewniono sprzęt i środki oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich,                      w tym blatu stolika do odbioru świadectw.
 17. Nie angażowanie w bezpośredni kontakt z osobami odbierającymi świadectwa osób powyżej 60 r. życia oraz przewlekle chorych.
 18. W pobliżu punktu odbioru świadectw umieścić należy oznakowany zamykany kosz wyłożony workiem foliowym na zużyte środki ochrony.
 19. Wytyczne dla osoby dokonującej wydawania świadectw:
 20. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 21. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas wykonywania czynności związanych z wydawaniem świadectw. 
 22. Zachować bezpieczną odległość od odbierających świadectwa                                           i współpracowników.
 23. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 24. Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz przenieść zarazki i wirusy na dotykane przedmioty lub osoby.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa                        z powierzchni na siebie i innych.
 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowisko pracy było czyste i higieniczne. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

Załącznik nr 1

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŚWIADECTW

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W SŁODKOWIE

26 CZERWCA 2020

Przedszkole:  dzieci  6 letnie – wręczenie  dyplomów ukończenia przedszkola nastąpi  25 czerwca 2020 o godz. 9.00 w sali gimnastycznej – odpowiedzialni: H. Marciniak i K. Kończak.

Close Menu
Skip to content