Zarządzenie Nr 14/2020

Wójta Gminy Turek

z dnia 17marca 2020 roku

zmieniające zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

                                                                         § 1

  1. Zmienia się harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dotyczącym roku szkolnego 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek określone w zarządzeniu nr 7/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 28 stycznia 2020 r.
  2. Harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, o którym mowa w ust. 1 otrzymują brzmienie:
  3. Do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych – załącznik nr 1,
  4. do klas pierwszych szkół podstawowych – załącznik nr 2

                                                                       § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych oraz zespołu szkolno-przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek.

                                                                       § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek

/Karol Mikołajczyk/

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 14/2020

Wójta Gminy Turek

z dnia 17marca 2020 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

  Lp.   Rodzaj czynności     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym     Termin w postępowaniu uzupełniającym  
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 2 marca do 30kwietnia 2020 r. od 10 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) od 4maja do 11maja 2020 r. od 24 sierpnia do 25 sierpnia
2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22maja 2020 r. 26 sierpnia
2020 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 25maja do 28maja 2020 r. od 27 sierpnia do 28 sierpnia
2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29maja 2020 r. 31 sierpnia
2020 r.

Wójt Gminy Turek

/Karol Mikołajczyk/

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 14/2020

Wójta Gminy Turek

z dnia 17marca 2020 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego doklas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

  Lp.   Rodzaj czynności     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym     Termin w postępowaniu uzupełniającym  
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 2 marca do 30kwietnia 2020 r. od 4 maja do 22 maja
2020 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) od 4 maja do 11 maja 2020 r. od 25 maja do 28 maja 2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 maja 2020 r. 29 maja 2020 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 25 maja do 28 maja 2020 r. od 1 czerwca do 4 czerwca 2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 maja 2020 r. 5 czerwca 2020 r.

Wójt Gminy Turek

/Karol Mikołajczyk/

Close Menu
Skip to content