Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do:

– strony internetowej szkoły dostępnej pod adresem www.zspslodkow.com

– strony internetowej przedszkola dostępnej pod adresem www.przedszkole.zspslodkow.com

– BIP Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słodkowie dostępnego pod adresem www.bip.zspslodkow.com

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 27.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wygląd

Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe, nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Galerie zdjęć dołączane do artykułów odzwierciedlają treść artykułu.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

–              możliwość zmiany rozmiaru czcionki

–              możliwość zmiany kontrastu

–              przełącznik zmiany na „jasne tło”

–              możliwość podkreślania linków (odnośników)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Glapa, sekretariat@zspslodkow.com Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 2207632. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie  niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie, Słodków 21, 62-700 Turek. Do budynku głównego A prowadzi 1 wejście od strony południowej. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się za schodami. Do budynku B prowadzi  1 wejście główne od strony wschodniej dla klas 1-3.  Do wejście prowadzi podest oraz podjazd dla wózków. 1 wejście główne od strony południowej dla przedszkola, do którego prowadzi jeden stopień. W każdym wejściu głównym znajduje się tablica z rozkładem pomieszczeń oraz przycisk przywoływania.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Przed budynkiem  A wyznaczono  2  miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Zajęcia dla osób na wózkach odbywają się na parterze. W budynkach nie ma wind. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

Budynek  A jest wyposażony w toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W budynku A znajduje się sekretariat oraz dyrekcja szkoły, wejście do tych pomieszczeń znajduje się na wprost od wejścia głównego.

Close Menu
Skip to content