Nowy zarząd Szkolnego Koła PCK wybrany!

      Szkolne Koło PCK przy Rejonowym Oddziale PCK w Turku zostało utworzone 15 lat temu z inicjatywny Joanny Popardowskiej i Ewy Czerniejewskiej. Rozwija działalność dzieci, uwzględniając przy tym realizację wszystkich zadań statutowych PCK.

Celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowiska szkolnego w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Cel ten jest realizowany przez następujące zadania:

•  pomoc potrzebującym uczniom

• promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka

• działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej

• opieka nad Klubami Wiewiórka

• kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie

• stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności samorealizacji dzieci i młodzieży

• przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.

       Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wznowiło swoją działalność. W tym roku jego skład stanowić będą uczniowie klas od piątych do ósmych łącznie 50 wolontariuszy. Na pierwszym spotkaniu, które miało miejsce  10 listopada członkowie zapoznani zostali m.in. z  regulaminem działalności wolontariackiej i realizowanymi akcjami w roku ubiegłym. Ważnym punktem zebrania był wybór zarządu. W wyniku głosowania funkcję przewodniczącej objęła Lena Derdziak z klasy 8a. Jej zastępcą została Weronika Śliga z klasy 8a. Funkcję skarbnika w tym roku sprawować będzie Mateusz Kucal  z klasy 8b.

Życzymy wszystkim członkom koła realizacji wielu ciekawych pomysłów  i satysfakcji z niesienia dobra osobom i instytucjom potrzebującym wsparcia.

Close Menu
Skip to content