Zachwycający świat zwierząt – innowacja pedagogiczna 2023/24

        Nasza szkoła w roku szkolnym 2023/24  przystąpiła do realizacji ogólnopolskiej innowacji  pedagogicznej „Zachwycający świat zwierząt”. Na lekcjach biologii w klasach szóstych uczniowie z nauczycielką  Joanną Popardowską odkrywają i rozwijają swoje zainteresowania oraz umiejętności, a także pogłębiają swoją wiedzę z zakresu zoologii.

Cele ogólne  innowacji to m.in.:

●      Poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności uczniów w obszarze nauk biologicznych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.

●   Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie biologii.

●   Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

●   Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

Uczeń:

●      odkrywa i rozwija swoje zainteresowania i umiejętności oraz pogłębia swoją wiedzę w wybranej dziedzinie biologii,

●      posługuje się podstawową terminologią biologiczną,

●      planuje obserwację w terenie,

●      obserwuje otaczające środowisko przyrodnicze, rozpoznaje i nazywa wybrane organizmy zwierzęce, prawidłowo dokonuje ich klasyfikacji do jednostek taksonomicznych (typów, rzędów),

●      porządkuje, analizuje, selekcjonuje i twórczo prezentuje wiadomości,

●      planuje własną pracę,

●      wykorzystuje narzędzia TIK do samorozwoju i samokształcenia,

●      spędza czas wolny w alternatywny sposób,

●      podejmuje różne rodzaje twórczej aktywności,

●      rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,

●      ma świadomość życiowej użyteczności wiedzy i umiejętności nabywanych w szkole.

Innowacja będzie realizowana poprzez: korzystanie z materiałów udostępnianych przez nauczyciela oraz samodzielnie znalezionych w internecie, konsultacje indywidualne, zgodnie z ustalonymi przez niego zasadami, obserwacje terenowe przeprowadzane przez uczniów indywidualnie, w szczególności we własnym ogrodzie i najbliższym otoczeniu, oraz selekcjonowanie, przetwarzanie i prezentowanie zdobytych materiałów.

W trakcie pracy dominować będą metody :

●      korzystania z internetowych zasobów edukacyjnych udostępnionych przez nauczyciela i samodzielnie znalezionych w sieci,

●      indywidualnego prowadzenia i dokumentowania obserwacji przyrodniczych w najbliższym otoczeniu ucznia,

●      prezentowania zdobytych wiadomości i wyników prowadzonych obserwacji terenowych.

Zapraszamy do śledzenia na stronie szkoły i Facebooku  efektów naszych prac.

Oto realizacja zadania 1-lapbook  

pt. „Co zagraża rafie koralowej

i jak ją chronić”.

Close Menu
Skip to content